Slow Food Masters

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Slow Food Masters een Overeenkomst sluit of besprekingen of onderhandelingen voert over het sluiten van een Overeenkomst; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Bijlagen: alle bijlagen behorend bij deze Algemene Voorwaarden, welke integraal en onlosmakelijk (onder)deel van de Algemene Voorwaarden vormen; Goederen: alle ter uitvoering van een Overeenkomst door, of aan Slow Food Masters geleverde of te leveren Goederen; Opdracht: de tussen een Afnemer en Slow Food Masters gesloten overeenkomst op grond waarvan Diensten aan een Afnemer worden verleend; Overeenkomst: iedere overeenkomst die Slow Food Masters met een Afnemer aangaat of is aangegaan; Slow Food Masters: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slow Food Masters B.V. en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Food Vision B.V. beide statutair gevestigd te Deurne (5754 AA) aan de Griendtsveenseweg 5.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Slow Food Masters opgestelde aanbiedingen en offertes en de tussen Slow Food Masters en Afnemer gesloten overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Afnemer en/of derden wordt uitdrukkelijk door Slow Food Masters van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Slow Food Masters zijn aanvaard.
2.3 Slow Food Masters heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal worden gepubliceerd op de website www.slowfoodmasters.nl. Afnemer zal zich derhalve steeds op de hoogte stellen van deze meest recente versie.
2.4 Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst tussen Slow Food Masters en Afnemer geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal Slow Food Masters een wel toegestane bepaling vaststellen welke zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. Deze nieuwe bepaling zal de oorspronkelijke bepaling vervangen.
2.5 Indien bepalingen van een Overeenkomst strijdig zijn met bepalingen van de Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen van Slow Food Masters zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Eventueel na de Overeenkomst gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen. 

4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na ondertekening van een schriftelijke Overeenkomst door Afnemer en Slow Food Masters.
4.2 Indien Afnemer reeds is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, zonder deze te hebben ondertekend, dan komt de Overeenkomst tot stand na schriftelijke instemming van Slow Food Masters.
4.3 Afnemer staat ervoor in dat aan degene die namens hem ondertekent daartoe toereikende volmacht is verleend en doet hierbij afstand van zijn bevoegdheid het ontbreken van zulke volmacht jegens Slow Food Masters in te roepen.

5. Duur van de Overeenkomst
5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
5.2 De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij Afnemer, of Slow Food Masters de overeenkomst tijdig schriftelijk beëindigt, of partijen een afwijkende periode overeen zijn gekomen.

6. Prijzen en tarieven
6.1 Prijzen en tarieven zoals in de Overeenkomst vermeld, zijn vast en bindend. Tenzij anders is vermeld, zijn prijzen altijd vermeld in Euro’s (€) en exclusief btw, invoerrechten, andere van overheidswege opgelegde belastingen en exclusief de kosten van transport, uitlading en verzekering, voor zover transport door Slow Food Masters is overeengekomen.
6.2 De bij het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen prijzen/tarieven zullen op 1 januari van ieder kalenderjaar worden bijgesteld op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
6.3 In geval van product- of prijswijzigingen vanuit de overheid, toeleveranciers of andere derden is Slow Food Masters gerechtigd deze wijzigingen door te voeren. Deze aanpassingen gaan in op het moment dat deze wijzigingen door Slow Food Masters schriftelijk aan Afnemer bekend gemaakt zijn.
6.4 Indien in de Overeenkomst een vastgesteld bedrag is overeengekomen en de werkzaamheden de in de offerte voorziene werkzaamheden te boven gaan, is Slow Food Masters gerechtigd, na overleg met Afnemer, daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de uitvoering van deze onvoorziene (en niet begrootte) werkzaamheden en de betaling van de daaraan verbonden kosten, dan heeft Slow Food Masters het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

7. Facturering en betaling
7.1 Indien partijen geen afspraken hebben gemaakt omtrent de wijze van facturering, dan vindt de facturering twee wekelijks of maandelijks plaats, zulks naar keuze van Slow Food Masters. Slow Food Masters is gerechtigd om van Afnemer vooruitbetaling te verlangen. Tevens is Slow Food Masters gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten totdat door Afnemer zekerheid is gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichting jegens Slow Food Masters.
7.2 Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen door Afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Afnemer kan ter zake geen beroep doen op verrekening of opschorting.  
7.3 Slow Food Masters is te allen tijde gerechtigd om door haar aan Afnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die zij (of een aan haar gelieerde vennootschap) uit welke hoofde dan ook heeft op Afnemer.
7.4 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Slow Food Masters werken voor Afnemer bevrijdend. Het rechtstreeks betalen, dan wel het verstrekken van voorschotten aan het personeel van Slow Food Masters door Afnemer is niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt.
7.5 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Afnemer van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Afnemer een vertragingsrente gelijk aan 3% boven de wettelijke (handels)rente, over het bruto factuurbedrag aan Slow Food Masters verschuldigd. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Slow Food Masters maakt ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Afnemer, zijn voor rekening van Afnemer.
7.6 Indien de Overeenkomst door meerdere Afnemers is gesloten, zijn de Afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur.
7.7 Bezwaar ter zake van een door Slow Food Masters aan Afnemer verstuurde factuur, dient binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk door Afnemer aan Slow Food Masters kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht tot het maken van bezwaar tegen de inhoud en/of omvang van de factuur.
7.8 Het maken van bezwaar tegen een factuur schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
8.1 Alle aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Slow Food Masters totdat alle bedragen die Afnemer aan Slow Food Masters op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Slow Food Masters zijn voldaan.
8.2 Rechten worden in voorkomend geval uitsluitend aan Afnemer verleend of overgedragen, wanneer Afnemer alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.
8.3 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht.

9. Kwaliteit
9.1 Slow Food Masters levert de normale handelskwaliteiten, tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteit is overeengekomen.

10. Levering
10.1 De levering van de goederen geschiedt af magazijn (Ex Works) Slow Food Masters. 10.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, kunnen partijen schriftelijk overeenkomsten dat Slow Food Masters de goederen aflevert op een door Afnemer op te geven adres.
10.3 Slow Food Masters is gerechtigd een order in gedeelten te leveren en voor ieder deel een afzonderlijke factuur aan Afnemer te verzenden.
10.4 De levertijd gaat in op het moment dat Slow Food Masters de opdracht van Afnemer heeft ontvangen. De door Slow Food Masters opgegeven levertermijn is geen fatale termijn en geldt bij benadering. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, dan zal door Slow Food Masters worden geleverd binnen redelijke termijnen.
10.5 Afnemers is verplicht de goederen in ontvangst te nemen. Indien Afnemer hiertoe in gebreke blijft, dan zullen de goederen alsnog door Slow Food Masters in rekening worden gebracht. Ingeval Afnemer de producten niet, of niet tijdig afneemt, dan zullen de producten voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
10.6 Slow Food Masters heeft het recht om 10% meer, of minder te leveren dan is overeengekomen. Bij geproportioneerd vlees is een gewichtsafwijking van 10% meer of minder toegestaan. Indien Afnemer zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen drie werkdagen na levering aan Slow Food Masters kenbaar heeft gemaakt, wordt de op de factuur vermelde hoeveelheid het geleverde juist weer te geven.

11. Onderzoek bij aflevering en acceptatie, reclame
11.1 De afgeleverde goederen gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door Afnemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd.
11.2 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt bij leveringen met een hoger gewicht dan honderd (100) kilogram niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan vijf (5) procent bedraagt. Gewichtsverlies kan in dit verband slechts worden aangetoond met een officiële weegbrief waaruit blijkt dat weging bij of direct in aansluiting op aflevering op een deugdelijke openbare weegbrug heeft plaats gevonden. Indien Afnemer de hem te leveren goederen zelf bij Slow Food Masters afhaalt, stelt Slow Food Masters hem desgevraagd in de gelegenheid die goederen bij Slow Food Masters te wegen of in zijn aanwezigheid te doen wegen. In het in de vorige zin bedoelde geval worden klachten over het gewicht door Slow Food Masters alleen aanvaard, voor zover er een weging bij Slow Food Masters heeft plaats gevonden.
11.3 Afnemer is gehouden de goederen terstond bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna - te inspecteren op gewicht, kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Slow Food Masters direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Wanneer Afnemer niet binnen 24 uur na de levering Slow Food Masters heeft gewezen op onvoldoende kwaliteit en/of gebreken, of reeds de producten geheel of gedeeltelijk heeft doorverkocht, dan wel verwerkt, dan wordt de Afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
11.4 Bij melding van klachten dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overlegd, waarin de klachten worden bevestigd. Niet-naleving van die keurings- en meldingsplichten brengt verval met zich van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt.
11.5 Slow Food Masters heeft het recht om een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een beweerde tekortkoming te doen. Afnemer is gehouden daarbij alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van verval van al zijn rechten in verband met de tekortkoming. Slow Food Masters is niet verplicht om ondeugdelijke goederen terug te nemen, maar desgevraagd stelt Afnemer de vervangen goederen onverwijld ter beschikking van Slow Food Masters.

12. Emballage
12.1 De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage, waarvoor al dan niet statiegeld door Slow Food Masters in rekening is gebracht, blijft eigendom van Slow Food Masters. Indien de terug ontvangen emballage zich in goede staat bevindt, worden de berekende bedragen vergoed, eventueel onder aftrek van een door Slow Food Masters vast te stellen slijtagevergoeding.
12.2 Indien de emballage niet binnen zes maanden na levering wordt terugontvangen, dan kan voor het gebruik daarvan een huurprijs in rekening worden gebracht.
12.3 Indien er emballage is beschadigd, incompleet is geworden of verloren is gegaan, dan is Afnemers voor de schade aansprakelijk en kunnen de kosten die hieraan verbonden zijn door Slow Food Masters in rekening worden gebracht.

13. Opslag
13.1 Op alle door Slow Food Masters gedane aanbiedingen, op alle met Slow Food Masters gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan en op alle verbintenissen van Slow Food Masters, waarbij Slow Food Masters de hoedanigheid heeft bewaarnemer van goederen van Afnemer, zijn van toepassing de algemene opslagvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (NEKOVRI), zoals deze op het moment van het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam.

14. Informatieverstrekking door Afnemer
14.1 Afnemer is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke Slow Food Masters naar haar oordeel nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren, tijdig en op de gewenste wijze aan Slow Food Masters ter beschikking te stellen.
14.2 Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Slow Food Masters ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
14.3 Slow Food Masters heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Afnemer aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan. Slow Food Masters heeft het recht om de eventueel door deze vertraging ontstane extra kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Slow Food Masters is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een tekortkoming die Slow Food Masters niet kan worden toegerekend door overmacht zoals in artikel 14 van deze Voorwaarden is omschreven.
15.2 In geval van levering van gebrekkige goederen is Slow Food Masters jegens Afnemer tot niet meer gehouden dan het gebrek te herstellen, de zaak terug te nemen en door andere goederen te vervangen, of, indien dit onmogelijk is, de koopprijs te crediteren.
15.3 Betrekkelijke geringe, in de handel gebruikelijke, of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, vormen geen gebrek en leveren geen non-conformiteit op.
15.4 Slow Food Masters aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid indien geleverde goederen worden geconsumeerd of verwerkt na de vermelde houdbaarheidsdatum. De Afnemer staat er voor in dat de goederen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer worden verwerkt of door geleverd.
15.5 Indien een product waarvan de verpakking bij het transport beschadigd is en een dergelijke beschadiging tot gevolg kan hebben dat het product bedorven is, dan dient de Afnemer dit product niet te verwerken of door te leveren. Slow Food Masters kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen door Afnemer van deze bepaling. 
15.6 De totale aansprakelijkheid van Slow Food Masters wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of welke rechtsgrond dan ook, daaronder begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Indien partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik hebben gemaakt van meerdere deelleveringen/ deelovereenkomsten, dan is de aansprakelijkheid van Slow Food Masters beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die deellevering/ deelovereenkomst overeengekomen prijs (exclusief btw).
15.7 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Slow Food Masters voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Slow Food Masters dekt. Aansprakelijkheid van Slow Food Masters voor indirecte schade of gevolgschade uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
15.8 Bij het inschakelen door Slow Food Masters van derden kan Slow Food Masters, behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in dit artikel gestelde geldt, door Afnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer Afnemer de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart Afnemer Slow Food Masters voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Slow Food Masters.

16. Overmacht
16.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: - overmacht van toeleveranciers van Slow Food Masters; - het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Slow Food Masters; - belemmeringen in het vervoer in het algemeen; - ex- en importverboden; - veterinaire maatregelen; - overheidsmaatregelen; - elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecomfaciliteiten; - oorlog; - werkbezetting; - staking; - de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
16.2 Zodra Afnemer redelijkerwijs kan voorzien dat hij ten gevolge van overmacht niet in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij verplicht om Slow Food Masters daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen. Daarbij dient Afnemer te vermelden: de aard van de overmacht, de door hem getroffen en te treffen maatregelen, de vermoedelijke duur van de overmachtstoestand, alsmede de gevolgen daarvan voor de betreffende Overeenkomst(en).
16.3 Indien Afnemer geen mededeling zoals in het voorgaande lid beschreven heeft gedaan, of wanneer vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan vijftien dagen zal duren of reeds heeft geduurd, dan heeft Slow Food Masters het recht om al haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, alsmede de betreffende Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer.

17. Ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming
17.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van Afnemer geeft Slow Food Masters het recht de desbetreffende Overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer zonder dat Slow Food Masters ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is.
17.2 In aanvulling op het voorgaande lid, komt deze bevoegdheid Slow Food Masters in dat geval tevens toe, ten aanzien van (een) andere Overeenkomst(en) tussen Slow Food Masters en Afnemer, ongeacht of er een samenhang bestaat tussen deze tekortkoming en de andere Overeenkomst(en).
17.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming van Afnemer, kan Slow Food Masters naar eigen keuze, tevens: - schadevergoeding en/of nakoming vorderen, alsmede - al haar verplichtingen jegens Afnemer opschorten.

18. Beëindiging van de Overeenkomst
18.1 Onverminderd hetgeen met betrekking tot (tussentijdse) beëindiging in een Overeenkomst dan wel de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden is bepaald, kan Slow Food Masters:
a) een Overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt te gaan doen: - Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard. - De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of gestaakt. - Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt. - Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest en de beschikkingsbevoegdheid niet binnen vier weken heeft herkregen. - Afnemer een gerechtvaardigd beroep op overmacht heeft gedaan. - Afnemer meer dan tweemaal een boete ingevolge artikel 13 verbeurd heeft. - Afnemer anderszins in redelijkheid geacht moet worden niet (meer) aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. - Er een change of control plaatsvindt binnen (de vennootschap van) Afnemer.
b) in geval van een Overeenkomst die als duurovereenkomst aangemerkt kan worden, deze Overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

19. Intellectuele eigendom
19.1 Slow Food Masters is eigenaar van alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door Slow Food Masters aan Afnemer ter beschikking gestelde en de door of in opdracht van Afnemer voor Slow Food Masters vervaardigde en/of geleverde goederen, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) verpakkingen, etiketten en labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

20. Geheimhouding
20.1 De inhoud van de relatie tussen Slow Food Masters en Afnemer evenals de gegevens en informatie welke aan Afnemer bekend zijn, respectievelijk worden in het kader van een Overeenkomst tussen beide partijen, hebben een vertrouwelijk karakter. Afnemer zal derhalve zowel tijdens de looptijd van een Overeenkomst als daarna de in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie over Slow Food Masters, waaronder mede wordt begrepen informatie over promoties, voorschriften, werkwijzen, kostencalculaties, werkzaamheden en relaties van Slow Food Masters, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken.
20.2 Alle door Slow Food Masters verstrekte stukken, gegevens en informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer. Het is Afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van Slow Food Masters, niet toegestaan de door Slow Food Masters verstrekte stukken, gegevens en/of informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis van derden te brengen.
20.3 Afnemer zal evenmin over het bestaan en de inhoud van een Overeenkomst, order of transactie met Slow Food Masters adverteren, publiceren of anderszins openbaar maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slow Food Masters. Daarnaast is Afnemer niet gerechtigd om de (merk)naam van Slow Food Masters voor reclame- of publiciteitsdoeleinden te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Slow Food Masters.
20.4 Afnemer zal de verplichtingen uit dit artikel tevens opleggen aan zijn werknemers en derden die Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt. Bij schending van de in dit artikel vastgelegde geheimhoudingsplicht door een werknemer van Afnemer of een door hem ingeschakelde derde, zal Afnemer de door Slow Food Masters gewenste (rechts)maatregelen treffen ter voorkoming van verdere overtredingen.

21. Boetebeding
21.1 Afnemer is aan Slow Food Masters een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 10.000 voor iedere overtreding van artikel 14 (intellectuele eigendom) of artikel15 (geheimhouding) van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Slow Food Masters op vergoeding van de door haar geleden schade, welke direct of indirect het gevolg is van een de desbetreffende overtreding.

22. Privacy en persoonsgegevens
22.1 Slow Food Masters verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van Afnemer, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Slow Food Masters verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van afnemer voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan afnemer. De gegevens worden door Slow Food Masters verwerkt uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van inlichtingen aan Afnemer, het verzenden van facturen aan Afnemer en het verzenden van onder meer informatie omtrent aanbiedingen, tegoedbonnen en cadeaubonnen.
22.2 Slow Food Masters bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
22.3 Slow Food Masters zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Afnemer, behoudens in geval Slow Food Masters hiertoe door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.

23. Rechtsverwerking
23.1 Aanspraken van Afnemer welke uit de tussen Afnemer en Slow Food Masters bestaande rechtsverhouding voortvloeien vervallen indien deze niet binnen twaalf maanden na intreden van de gebeurtenis die tot de aanspraak leidt worden geëffectueerd middels het instellen van een rechtsvordering.
23.2 Het door Slow Food Masters niet uitoefenen van enig recht houdt geen afstand van dat recht in.

24. Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op alle door Slow Food Masters gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Slow Food Masters gevestigd is, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.